Tietosuojaseloste

Yleistä

Suomen Autohuolto Oy (jäljempänä rekisterinpitäjä) noudattaa vastuullisesti henkilötietojen käsittelyä koskevaa henkilötietolakia. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena rekisteröidylle tarjottavien palveluiden mahdollistaminen, sopimusten teko sekä palveluiden kehittäminen.

Päivitetty 8.11.2023

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Autohuolto Oy (2398831-4)
Visiolinja 4
90410 Oulu

2. Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Juha Paso
tel. 040 534 3555
email. juha.paso@sah.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen keräämisen pääasiallisena käyttötarkoituksena on rekisteröidyn palvelemisen mahdollistaminen ajoneuvojen huoltoa ja korjausta koskevissa asioissa sekä kaiken tähän liittyvän välttämättömän henkilötietojen käsittelyn. Käsittelyn käyttötarkoituksena on toisin sanoen henkilötietolain mukaisten henkilötietojen käsittelyä koskevien yleisten edellytysten (Henkilötietolaki 8 §) rajoissa olevan toiminnan toteuttaminen.

5. Kerättävät henkilötiedot

Rekisteröidyltä kerätään ja tallennetaan seuraavia tietoja;
• Etunimi
• Sukunimi
• Postiosoite
• Sähköposti
• Puhelinnumero
• Rekisteröidyn omistaman tai hallitseman ajoneuvon rekisterinumero
• Yhteydenotot: Soitto, tekstiviesti, kirje tai sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös kolmansilta osapuolilta (esimerkiksi Trafin ajoneuvorekisteri ja muut vastaavat rekisterit).

7. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän päämiehille (automerkkien maahantuojat) ja yhteistyökumppaneille (esim. rahoitusyhtiöt). Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille markkinointi-,tms. tarkoituksissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

9. Rekisterin suojaus ja tietojen säilytys

Riippuen tietojen tallennusalustasta, tiedot on tallennettu lukkojen ja/tai salasanojen taakse. Kulunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Vain tietyillä, ennalta määrätyillä tahoilla on pääsy rekisteriin käsiksi. Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

10. Rekisteröidyn tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus maksutta kerran vuodessa tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Mikäli edellisestä tietojen tarkastamisesta on kulunut alle vuosi, on rekisterinpitäjällä oikeus periä kohtuullinen kustannus tietojen hakemisesta rekisteristä.

Tarkastusoikeutta koskevat kyselyt tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriselosteen kohdassa 1 olevaan osoitteeseen.

Jos rekisteröityä koskevat tiedot ovat vääriä tai henkilötielain vastaisia, on rekisteröidyllä oikeus saada tiedot oikaistua viipymättä. Mikäli rekisterinpitäjä katsoo, ettei oikaisuun ole aihetta, on rekisteröidyllä oikeus saada tästä kirjallinen todiste sisältäen syyt siihen, miksei korjaustoimenpiteisiin ole ryhdytty.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

11. Tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä myös K Auto Oy:n tai muiden edustamiemme merkkien keskitetystä asiakastietojärjestelmistä.

12. Tietojen vastaanottajat

Jos huollatat meillä edustamiemme merkkien auton, luovutamme tietosi kyseisen merkin maahantuojalle.